MODERATE VINTERTAB

MODERATE VINTERTAB

Flemming Vejsnæs og Ole Kilpinen, Danmarks Biavlerforening fv@biavl.dk 11. juli 2020

Sæsonen 2015 (sidste sæson) huskes nu som en af de dårligste biavlssæsoner. Det gælder både vejret, som var vådt og koldt, det forholdsvis lave honningudbytte og dårligt parrede dron­ninger. Heldigvis var sensommeren god med et godt pollentræk. Vinteren var normal, men trak ud i foråret, således at Danmarks Biavlerforen­ing måtte lave en anbefaling af foderkontrol på et forholdsvis sent tidspunkt af foråret. Det kan betyde at vi faktisk har haft bifamilier som er gået til af sult, eller som blev svækket i løbet af foråret. Alt dette kan have haft indflydelse på årets vintertab.

Danmarks Biavlerforenings vintertabsundersøgelse er en del af det internationale Coloss netværk, hvor der i maj måned udsendes et standardiseret spørgeskema til over 25 lande.

Årets vintertab i Danmark lig­ger gennemsnitligt på 15,5%. I den danske undersøgelse deltog i alt 1197 biavlere, hvilket repræsenterede 12.359 bifamilier. Vintertabet er lidt højere end hvad vi normalt ser; gennemsnitstabet over de sidste 10 år ligger på ca. 12%.Det mest iøjnefaldende ved denne vinters resultater er at næsten 8% af tabene angiveligt skyldes tab på grund af dårlige dronninger. Det kan være dårligt parrede dronninger, som har stoppet deres æglægning i løbet af efteråret, eller som bare er blevet skiftet af bifamilierne osv.

Ved gennemgang af besvarelserne blev vi i tvivl om der var nogle spørgsmål som kunne misforstås. Derfor valgte vi at sende et nyt spørgeskema til alle der havde deltaget i undersøgelsen. I denne undersøgelse stillede vi kun tre spørgsmål, for at gøre det mere enkelt. Således blev der spurgt til hvor mange bifamilier der var indvintret og hvor mange der var tabt i løbet af vinteren. I alt deltog 675 biavlere.

Tabet blev med den simple metode opgjort til 15,2%, hvilket er meget tæt på resultatet af Coloss undersøgelsen. Denne undersøgelse viser os at resultaterne af det internationale spørgeskema er troværdige.

Resultaterne for de nordisk-baltiske lande viser at vintertabet er meget ens i de seks lande som deltager. Noget tyder derfor på at forholdene, vejr m.m., har været relativt ens i hele området.

 

graf-vintertab

Vintertab vinteren 2015/16 i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Estland og Letland. (n angiver antallet af bifamilier der indgår i undersøgelsen. De lodrette streger angiver 95% konfidensinterval). Bemærk at resultatet for Finland er et foreløbigt resultat, da undersøgelsen her først slutter i midten af juni. Data er stillet til rådighed af: Flemming Vejsnæs & Ole Kilpinen, Bjørn Dahle, Preben Kristiansen, Maritta Martikkala, Aivar Raudmets og Valters Brusbardis.