Oxalsyredrypning

Oxalsyredrypning

Kurset i oxalsyredrypning består af 5 lektioner. Målet for kurset er at ruste biavlere til at bruge oxalsyredrypning i deres strategi for varroabekæmpelse.

Lektionerne fokuserer på brugbar viden og praktiske vejledninger, der behandler de væsentligste dele af oxalsyredrypning, så du selv kan praktisere metoden på sikker vis.


Organiske syrer er del af den biologiske varroabekæmpelse

Dansk honning får pga. sin renhed, en væsentlig merpris i forhold til verdensmarkedsprisen. Der er samtidig et stort behov, bl.a. i kosmetikindustrien, for voks uden pesticidrester. Derfor er det vigtigt, at dansk honning er et naturrent produkt af høj kvalitet. Danmarks Biavlerforening holder fast ved de biologiske metoder til at bekæmpe varroa, herunder organiske syrer.

De organiske syrer er kommet på EU’s MRL-liste (Maximum Residue Limits). Her listes de stoffer, som må optræde i europæiske fødevarer. For syrernes vedkommende er de endda listet i det appendiks, hvor man ikke har sat nogen maksimal grænse, da man regner restkoncentrationer fra stofferne som værende usandsynlige.

Desuden udtaler lægemiddelstyrelsen, at man ikke betragter de organiske syrer som veterinære lægemidler (Kilde: Per Kryger, Offentlig Bisygdomsbekæmpelse – personlig kommentar 2005).

Der er derfor lovmæssigt ingen betænkeligheder ved brugen af organiske syrer som myresyre, mælkesyre og oxalsyre. Derudover er det usandsynligt, at varroa udvikler resistens overfor de organiske syrer, idet de virker meget bredt på varroa, sammenlignet med pesticiderne.


Sikker anvendelse af syre

Arbejde med syre skal ske med omtanke. Ved anvendelse af organiske syrer, bør man altid anvende syrefaste handsker, samt beskyttelsesbriller. Desuden skal man have rent vand med til evt. at skylle med, hvis man får syrestænk på huden eller i øjet. Ved håndtering af større mængder syre bør man anvende et forklæde af syrefast plast..

Syrerne skal altid opbevares utilgængeligt for børn. Følg iøvrigt de anvisninger, der er på købsdunkene.

Syre i øjnene

Skulle man komme så galt afsted, at man får syrestænk i øjet, anbefaler vi at man medbringer en øjenskylleflaske. Det er vigtigt at få skyllet straks. Firmaet JKL Medical har udviklet en øjenspay, som kan bæres i et bælte. Dette giver mulighed for straks at påbegynde en behandling. Ved stænk i øjet skal man skylle i mindst 15 min.

JKL Medical har udviklet en lille øjenskyl (skyller = 1 min. til en straks-behandling), samt en større øjenskyl (skyller i 15 min). Fordelen ved denne type øjenskyl er, at der er meget lang holdbarhed af væsken.

God udluftning og åndedrætsværn ved myresyre

Arbejde med myresyre kræver god udluftning. Derfor sker det bedst udendørs. Ved håndtering af store mængder myresyre, hvor der er risiko for indånding, bør der anvendes åndedrætsværn.

Oxalsyre

Oxalsyre skal håndteres forsigtigt i koncentreret form. Det krystalliserede pulver kan virke harmløst, men er klassificeret som sundhedsskadeligt og mærket „farlig ved hudkontakt og fortæring”. Derfor undgå kontakt med hud og øjne, samt indånding. Derfor frarådes det at foretage oxalsyresprøjtning med en blomsterforstøver. Anvend altid handsker og beskyttelsesbriller. Ved blanding af en brugsopløsning bør man også anvende et åndedrætsværn/partikelfilter (P2 støvmaske).

Blanding af syre

Ved blanding af syre skal man være meget forsigtig. Husk især altid at blande syre i vand, ikke omvendt, da man ellers risikerer, at syren koger op og strinter. Se blandingstabeller for oxalsyre her,  eller benyt beregneren til syrefortyndinger.

Ved længere tids opbevaring af en blanding mærkes flasken med indhold og dato. Opbevar den sikkert og utilgængeligt for børn.


Oxalsyredrypning

Oxalsyre er en organisk syre, som er almindeligt forekommende i naturen. F.eks. stammer den sure smag i rabarber og skovsyre fra oxalsyre. Oxalsyre er også naturligt forekommende i honning. Oxalsyredrypning er uhyre effektiv, billig og nem at anvende i den yngelfri periode.

Oxalsyredrypning virker ikke bag den forseglede yngel, hvorfor behandlingen skal foretages i perioder med så lidt yngel som muligt. Det vil sige i den „yngelfri” periode i november/december måned. I andre lande har der været tradition for at behandle væsentligt senere. Dog bør man behandle så tidligt som muligt, således at de tilstedeværende mider skader mindst muligt. Erfaring viser, at behandlede bifamilier har haft bedst af at have enkelte flyvedage efter behandlingen. Der er dog ingen undersøgelser, som tyder på, at dette er nødvendigt.

Sådan blandes oxalsyre

Til oxalsyrebehandlingen købes oxalsyre-di-hydrat, som er et hvidt pulver. Oxalsyre-di-hydrat er det, der normalt sælges som oxalsyre hos bl.a. Matas. Oxalsyreblandingen blandes i forholdet 1 liter vand: 1 kg sukker: 75 gram oxalsyre-di-hydrat. Dette er nok til 55 bifamilier. Dog skal man være varsom med at blande for små mængder, f.eks. til blot to bifamilier, da det ved afvejning på almindelige køkkenvægte kan give en forkert blanding grundet køkkenvægtenes unøjagtighed.

Se evt. blandingstabel og regnemaskine.

Schweiziske undersøgelser har vist, at opbevarer man oxalsyreblandingen kælderkoldt (under 15 grader) kan opløsningen gemmes i et halv år. Opbevares blandingen ved en højere temperatur, udvikles det såkaldte HMF – et stof, som er giftigt for bier. Vi anbefaler derfor at bruge friske blandinger. Man bør opbevare opløsningen i medicinflasker, som er børnesikrede.

Læs mere om sikkerhed ved blanding of oxalsyre her.

Proceduren: Lunken blanding direkte på bierne

Ved dryppemetoden har man fuld kontrol over oxalsyren. Oxalsyreblandlingen skal være lunken. Der anvendes en 50 ml doseringssprøjte. Der dryppes 3-3,5 ml pr. tavlegade med bier. Det giver ca. 35 ml pr. bifamilie. Dette er en meget lille mængde, hvorfor det kan være en god idé, først at øve sig med vand. Det er vigtigt, at drypningen sker direkte på bierne og ikke blot på bærelisten, hvor bierne vil lade det ligge.

Anvendes oxalsyre rigtigt og i de rigtige doser, er risikoen for skader på bierne meget små. Overdoseres, kan man miste en del bier og svække bifamilien.

Behandlingens effektivitet og hyppighed

Skandinaviske forsøg, og forsøg i det internationale samarbejde “European Group for Integrated Varroa Control”, som Danmarks Biavlerforening har deltaget i, viser en effektivitet på over 90% i flere forsøg.

Derudover viser danske og udenlandske forsøg, at behandles en bifamilie mere end én gang pr. bigeneration, kan der ske skade på bierne og dermed reduktion i bistyrken. Danmarks Biavlerforening anbefaler derfor kun at behandle bifamilierne én gang pr. sæson. Dog viser det sig, at hvis der er flere måneder imellem behandlingerne, kan man behandle flere gange. Der er biavlere, som behandler både efterår og forår med oxalsyre.

Man kan også fint behandle bifamilierne ved minusgrader. Behandlingen bliver nem og hurtig, når bierne sidder i en form for vinterklynge.

Resistens og rester i voks og honning

Der er til dato ikke konstateret resistens overfor oxalsyre. Det er heller ikke forventeligt. Oxalsyrens virkningsmekanisme er ikke helt kendt. Dog spredes oxalsyren ved kropskontakt bierne imellem.

Der er heller ikke konstateret øgede restkoncentrationer i honning sæsonen efter anvendelse af oxalsyre. I foderet kan man se en øget oxalsyrekoncentration, men denne falder igen i løbet af 8 uger efter behandlingen.

Læs mere om oxalsyre behandling her, eller se videoer om processen.


Oxalsyrefordampere

Fordampning af oxalsyrekrystaller, f.eks. Varroxfordamperen, anvendes i flere lande. Dette har også været afprøvet i Danmark, og enkelte biavlere anvender det stadig. 

Idéen er, at man anbringer oxalsyrekrystallerne i en skål, som kan opvarmes, således at krystallerne fordamper inde i stadet. Dette kan være yderst effektivt, men udstyret er dyrt og langsommeligt. Det kræver, at der er en strømforsyning, f.eks. i form at et bilbatteri.

Fordamperen sættes ind i bifamilien i 3 minutter, hvorefter bifamilien skal være aflukket i 15 minutter. Ofte er man nødt til at konstruere en specialbund for at kunne få fordamperen ind i stadet.

For at undgå indånding af dampe skal man bruge beskyttelsesmaske. Vær desuden opmærksom på, at der på internetmarkedet findes mange tvivlsomme fordampere.

Læs mere om oxalsyredrypning her.


Behandling af bisværme

Behandling af bisværme er vigtigt, da de kan medbringe mange varroamider fra moderfolket. I løbet af en bisæson opstår der mange situationer, hvor man har en bifamilie i yngelfri tilstand. Dette kan give en god anledning til at lave en yderst effektiv varroabehandling. Husk at viderebehandle sværmene om efteråret, da sværmbehandlingen ikke kan stå alene.

Det klassiske eksempel er en bisværm, der tages hjem. Andre eksempler er aflæggere, der laves med en jomfrudronning, eller sågar bifamilier hvor dronningen er gået til, og der skal indskiftes en ny dronning. Disse situationer er gode lejligheder til at give bifamilier en varroabehandling. Der er tre muligheder for behandling: Mælkesyre, myresyre og oxalsyredrypning.

Nye kunsttavler og fodring

En bisværm bør under alle omstændigheder behandles, når den tages hjem. I tidens løb har Danmarks Biavlerforening set bisværme med et anseeligt antal varroamider. Uanset hvordan man tager en sværm, skal den sættes på helt nye kunsttavler. Når sværmen har siddet 1-2 døgn og er begyndt at bygge på kunsttavlerne, ved man at den bliver i stadet. Man bør være opmærksom på, om sværmen sidder og sulter. Det kan være nødvendigt at fodre i meget trækfattige perioder.

Mælkesyre – den foretrukne behandling

Efter 1-2 døgn kan man give bisværmen en mælkesyrebehandling direkte på tavlerne. Én behandling vil normalt være nok. En blomsterforstøver med mælkesyre er nem at anvende og nem at have stående. Den skal blot stå køligt (maks. 15 grader), og må ikke udsættes direkte for sollys.

Mælkesyren er den mest optimale måde at behandle på, da småfamilier og sværme laves i den varme periode af sommeren. Her er mælkesyren mest behagelig at arbejde med. Desuden kan man lave en dunk mælkesyreopløsning i starten af sæsonen og så have den stående sommeren over.

Det samme gælder for myresyren, hvis man har en 60% blanding stående, men her må man påregne at skulle behandle på meget varme dage. Hvad angår oxalsyren, så kan man lave en færdigblanding, som dog skal stå køligt hele sommeren over (maks. 15 grader). Syrerne skal opbevares sikkert, således at uvedkommende ikke kan få adgang til dem. Især oxalsyre kan være meget giftig ved indtagelse.

Myresyre

Som alternativ til mælkesyrebehandling kan sværmen få en myresyrebehandling. Når sværmen har etableret sig efter 1-2 døgn, kan man give en fri myresyrebehandling. Igen bør en enkelt behandling være tilstrækkelig.

Doser 20 ml 60% myresyre på et sammenlagt stykke køkkenrulle. Se nærmere vejledning under fri myresyrebehandling.

Oxalsyre

Yngelfri bifamilier kan også behandles med en oxalsyredrypning. Dryp med 3 ml oxalsyreopløsning pr. tavlegade med bier. Læs mere her.