Myresyre

Myresyre

Det eneste middel der dræber mider bag celleforseglingen og derfor kan anvendes lige efter honninghøsten.

Hvad

Myresyre er en organisk syre, som er naturligt forekommende i honning. Korrekt anvendelse af myresyre til varroabekæmpelse giver ikke restkoncentrationer af betydning i honningen.

Effekt

Myresyredampe dræber varroamider både på bierne og bag celleforseglingen. Myresyre er i dag det eneste middel, som slår mider ihjel bag celleforseglingen.
Myresyredampe er tungere end luft og biernes ventilation fordeler myresyren rundt i bistadet.

Midernes kitinskelet er mange gange tyndere end biernes kitinskelet. Midens skelet er gennemtrængelig for myresyredampene, og de ødelægger derfor skelet, celler og åndedrætssystemet hos miderne. Biernes hudskelet er betydeligt mere modstandsdygtigt over for myresyredampene. Der er hidtil ikke konstateret mider, som er resistente overfor myresyre. Det til trods for at midlet nu har været anvendt i over 25 år. Da syren virker skadeligt på miderne på flere fronter, er det ikke forventeligt, at der opstår en resistens hos miderne over for myresyre.

Myresyres effekt kan være så god som op til 95%, men effekten kan svinge.

Hvornår

Myresyrebehandlingen påbegyndes efter, at den sidste honning er taget fra, og bifamilien har foder nok til behandlingsperioden. Dette kunne være 5 kg. For at undgå at få for højt myresyreindhold i foderet, bør fodring og behandling adskilles videst muligt. Vi ved dog, at mange biavlere med succes fodrer og behandler samtidig.

Udendørstemperaturen ved en behandling bør ligge mellem 12-25 grader. Dette er den optimale temperatur for en behandling. I nogle tilfælde kan man være nødt til at behandle i perioder hvor maksimumstemperaturen er højere. Her bør man behandle på tidspunkter af dagen hvor temperaturen er lavere. Se evt. på varroavejret om det egner sig til myresyre.

Hvordan

Myresyrebehandling kan foretages enten ved 4 gange behandling med fri myresyre eller anvendelse af forskellige typer fordampere såsom krämerplade, nassenheiderfordamper eller apideafordamper.

Man bør tilstræbe, at der kun er ventilation gennem flyvesprækken. Helt åbne trådbunde dækkes af. I trugstader dækkes rammerne af med plast. Gerne ned bag den bageste ramme. Dog skal der være en bigang luft, således at bier der sidder i truget kan komme ind i stadet.

Ønsker man en præcis midetælling ved myresyrebehandlingen, skal man tælle de mider, der falder ned fra behandlingsstart og op til 12 dage efter myresyrebehandlingen. Dette skyldes døde mider bag de forseglede celler.

Fremstilling

Myresyre kan købes hos biavlsmaterielforhandleren i 60% opløsning og hos foderstoffirmaer i 75% opløsning i 25 liters dunke.

Myresyrebehandling er en meget billig behandlingsform. For at blande 1 liter 60% myresyreopløsning ud fra 75% myresyre, blandes 0,8 l 75% i 0,2 l vand. Husk altid syre i vand, ellers risikere man at blandingen koger over. Du kan benytte beregneren til syrefortyndinger.

Risiko

Hvis alle bierne flygter ud af stadet i forbindelse med en myresyrebehandling, bør behandlingen afbrydes. Prøv at gentage behandlingen med reduceret dosis, eller udskyd behandlingen til et senere tidspunkt, hvor det er mere køligt. En god anbefaling er at behandle om aftenen.

Myresyrebehandling kan i sjældne tilfælde medføre tab af dronninger. Derfor er det en god ide at vente med at foretage sine dronningeskift til efter afsluttet myresyrebehandling. Oftest ser man, at det er de gamle dronninger (over 2 år), som lider skade. Den ældste yngel i en bifamilie kan lide skade ved myresyrebehandlingen, men tabet er normalt ikke i en størrelsesorden, som har nogen betydning for bifamilien.

Sikkerhed

Sørg altid for de rette sikkerhedsforanstaltninger, når du arbejder med syre. Læs mere om sikker anvendelse af syre.

FILM: Myresyrebehandling mod varroamider