Sikker anvendelse af syre

Sikker anvendelse af syre

Arbejde med syrer skal ske med omtanke.

Sikkerhed

Ved anvendelse af organiske syrer skal man altid anvende syrefaste handsker, beskyttelsesbriller samt evt. åndedrætsværn. Kommer der syre på huden, skal der straks skylles med rigeligt vand. Kommer der syre i øjnene, skal der ligeledes skylles med rigeligt vand i mindst 15 minutter, og herefter straks søges læge. Hav derfor altid vand med i bigården, når du behandler. Der er også flere typer af øjenskylleflasker, man kan anskaffe som sikkerhed. Vær opmærksom på holdbarheden. Ved håndtering af større mængder syre bør man anvende et forklæde af syrefast plast.

Syrerne skal opbevares utilgængeligt for børn. Følg i øvrigt de anvisninger der er på købsdunkene.

Myresyre

Sørg for god udluftning ved arbejde med myresyre. Arbejde med myresyre sker bedst udendørs. Ved håndtering af store mængder myresyre, hvor der er risiko for indånding, bør der anvendes åndedrætsværn.

Oxalsyre

Oxalsyre skal håndteres forsigtigt i koncentreret form. Det krystalliserede pulver kan virke harmløst, men er klassificeret som sundhedsskadeligt og er mærket „farlig ved hudkontakt og fortæring“. Derfor undgå kontakt med hud og øjne, samt indånding. Anvend altid handsker og beskyttelsesbriller. Ved blanding af en brugsopløsning bør man anvende et partikelfilter P2. Ved fordampning af oxalsyre, skal man være ekstra påpasselig og bruge åndedrætsværn.

Blanding af syrer

Ved blanding af syre skal man være meget forsigtig. Husk især altid at blande syre i vand, ikke omvendt, da man ellers risikerer, at syren koger op og sprøjter. Se blandingstabeller for oxalsyre, eller benyt beregneren til syrefortyndinger.

Ved længere tids opbevaring af en blanding mærkes flasken med indhold og dato. Opbevar den sikkert og utilgængeligt for børn.

Sørg altid for at benytte passende sikkerhedsbeklædning ved varroabehandling. Medbring altid vand, samt evt. en øjenspray til hurtig behandling, hvis uheldet skulle være ude.