Biotekniske metoder – fangstkassetten

Biotekniske metoder – fangstkassetten

 

De biotekniske metoder udnytter at varroamiderne udelukkende formerer sig i forseglet biyngel. Kan man styre mængden af yngel der er klar til forsegling, kan man også styre midernes mulighed for at formere sig. Det kan man udnytte på flere måder.

En mulighed er at begrænse mængden af yngel der er klar til forsegling, sådan at miderne vil søge ind i den tilgængelige yngel, som så kan fjernes efter forseglingen. Det svarer i princippet til droneyngelfratagelse, men bare med arbejderyngel. Yngelsætningen kan styres ved at spærre dronningen inde i en fangstkassette med en enkelt tavle at lægge æg på (beskrevet i afsnittet “Fangsttavlen” herunder).

Den anden mulighed er at skabe perioder hvor bifamilien er helt fri for yngel, hvilket tvinger alle mider ud på de voksne bier. I den situation, som svarer til den yngelfri periode om vinteren, er det så muligt at behandle effektivt med oxalsyre. Yngelfri perioder kan man skabe enten ved at bure dronningen inde, helt uden adgang til celler at lægge æg i, eller ved at fjerne al forseglet yngel. Disse metoder vil blive beskrevet nærmere under ”Dronningeburet” og ”Total yngelfratagning”.

 

Fangstkassetten

Fangstkassetten er en gammel metode til at isolere dronningen på en enkelt tavle, en såkaldt fangsttavle. Ved at holde dronningen indelukket på en enkelt tavle, sikrer man at dette er det eneste sted i bifamilien, hvor der er yngel klar til forsegling, og som miderne derfor vil opsøge for at kunne formere sig.

Det foregår på følgende måde:

• En tavle med god plads til æglægning, det kunne være en jomfrutavle, anbringes i fangstkassetten. Dronningen fanges og anbringes i fangstkassetten. Denne placeres i yngellejet.

• Efter 7-9 dage udskiftes fangsttavlen med en ny tavle, og dronningen overføres hertil. Den gamle fangsttavle flyttes om bag fangstkassetten. Eventuelle dronningeceller fjernes.

• Efter yderligere 7-9 dage udskiftes fangsttavlen igen. Den første fangsttavle, som nu har lukket yngel, fjernes helt og fangsttavlen fra fangstkassetten anbringes på dens plads.

• Efter yderligere 7-9 dage fjernes den frie fangsttavle igen, og dronningen slippes fri. Fangsttavlen i fangstkassetten får lov at blive siddende endnu en uge før den også fjernes.

Fangsttavlerne med lukket yngel som fjernes, kan enten destrueres eller behandles med myresyre eller varmebehandles.

Ulempen ved denne metode er, at det er ret arbejdskrævende fordi man skal flytte rundt på tavlerne flere gange. Fordelen er, at det er en mulighed for at bekæmpe varroamider helt uden at bruge bekæmpelsesmidler, og bekæmpelsen kan foretages før honninghøst.

Ud over at man fanger varroamider, så virker metoden samtidig sværmhindrende.

Indespærring på fangstkassette